<
Trang chủ » Tra từ
carpet  
['kɑ:pit]
danh từ
 • tấm thảm
trải thảm
 • thảm (cỏ, hoa, rêu...)
   • được đem ra thảo luận, bàn cãi
   • bị mắng, bị quở trách
   • bị mắng, bị quở trách
ngoại động từ
 • trải thảm
 • (thông tục) lôi (người làm...) ra mắng mỏ; gọi lên mắng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt