<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
carbone  
danh từ giống đực
  • (hoá học) cacbon
      • giấy than
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt