<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
caractère  
danh từ giống đực
 • chữ
chữ A-Rập
chữ in
 • tính, tính tình, tính nết, cá tính
tính cương quyết
chúng có cùng cá tính
 • tính chất, tính cách
(sinh vật học) tính chất thu được
có tính cách xác thực
 • đặc tính; dấu ấn, vẻ riêng, đặc sắc
diện mạo không có gì đặc sắc
 • nghị lực, lòng quả quyết
thiếu nghị lực quả quyết
 • con người có cá tính riêng
   • rất lạc quan
   • khó tính
   • khó tính
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt