<
Trang chủ » Tra từ
capitalist  
['kæpitəlist]
danh từ
  • nhà tư bản
      • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà tư bản nhỏ, tiểu chủ
tính từ
Cách viết khác : capitalistic [,kæpitə'listik]
  • tư bản, tư bản chủ nghĩa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt