<
Trang chủ » Tra từ
capital  
['kæpitl]
danh từ
 • thủ đô; thủ phủ
Hà Nội là thủ đô của Việt Nam
Viết tên mình bằng chữ in hoa
Trong câu này, chữ RED viết hoa
 • vốn; tư bản
Vốn luân chuyển, vốn lưu động
Tư bản bất biến; vốn cố định
Chi phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị
Lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản
Của cải dùng để tạo ra những của cải khác, tư bản phẩm
Thuế vốn
Sự chuyển dịch tài sản
Số tiền được thanh toán gộp một lần
 • (kiến trúc) đầu cột
   • Kiếm lợi ở...; lợi dụng
tính từ
 • quan hệ đến sinh mạng
Tội tử hình
Hình phạt tước đoạt sinh mạng; án tử hình
 • chính yếu; trên hết
Thủ đô
Vô cùng quan trọng
 • (nói về chữ) viết hoa
Paris is spelt with a capital ' P'
Paris được viết bằng chữ " P" hoa
 • tuyệt diệu; xuất sắc
ý kiến mới tuyệt diệu làm sao!
 • vô cùng tai hại
Một sự lầm lẫn vô cùng tai hại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt