<
Trang chủ » Tra từ
cao cấp  
[cao cấp]
  • high-ranking; high-grade; high-class; high-level; superior; senior
High-ranking cadre; high/senior official
A higher technical course
High-grade goods
  • advanced
Advanced mathematics
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt