<
Trang chủ » Tra từ
canon  
['kænən]
danh từ
  • tiêu chuẩn
tiêu chuẩn tư cách đạo đức
  • (tôn giáo) luật lệ, quy tắc, phép tắc
  • (tôn giáo) nghị định của giáo hội
  • (tôn giáo) kinh sách được công nhận
  • giáo sĩ
  • danh sách các tác phẩm được công nhận là đúng của một tác giả
the Shakespearian canon
danh sách các tác phẩm được công nhận là đúng của Sếch-xpia
  • (âm nhạc) ca-nông, luân khúc
  • cái móc chuông
  • (ngành in) chữ cỡ 48
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt