<
Trang chủ » Tra từ
canal  
[kə'næl]
danh từ
  • kênh, sông đào
thuyền dùng để đi trên kênh
  • (giải phẫu) ống
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt