<
Trang chủ » Tra từ
camel  
['kæməl]
danh từ
  • lạc đà
lạc đà một bướu
lạc đà hai bướu
  • (kinh thánh) điều khó tin; điều khó chịu đựng được
      • (tục ngữ) già néo đứt dây
      • vải làm bằng lông lạc đà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt