<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
calorifique  
tính từ
  • phát nhiệt, sinh nhiệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt