<
Trang chủ » Tra từ
calling  
['kɔ:liη]
danh từ
 • xu hướng, khuynh hướng (mà mình cho là đúng)
 • nghề nghiệp; tập thể những người cùng nghề
 • sự gọi
 • sự đến thăm
   • giờ đến thăm
   • tiếng gọi thất vọng, tiếng kêu cứu
   • sự triệu tập
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt