<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
calendes  
danh từ giống cái
  • ( số nhiều) ngày sóc (lịch La Mã)
      • hoãn đến muôn thuở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt