<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
caisson  
['keisn]
danh từ
  • hòm đạn dược
  • xe moóc chở đạn dược (mắc sau xe chở đại bác)
danh từ ( (cũng) pontoon )
  • (kỹ thuật) thùng lặn (dùng cho công nhân xây dựng dưới nước)
  • (hàng hải) thùng chắn (thùng to hình thuyền để chắn ở cửa vũng sửa chữa tàu)
      • (y học) bệnh khí ép, bệnh thợ lặn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt