<
Trang chủ » Tra từ
cứt  
[cứt]
  • fecal matter; feces; stools; excrement; shit; dung; droppings
Dog shit
  • shit!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt