<
Trang chủ » Tra từ
cột đèn  
[cột đèn]
  • lamp-post
To shin (up) a lamp-post
For reasons best known to himself, he reversed the truck into a lamp-post
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt