<
Trang chủ » Tra từ
cổ vũ  
[cổ vũ]
  • to cheer; to encourage
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt