<
Trang chủ » Tra từ
cổ đông  
[cổ đông]
  • shareholder
Major/minor shareholder
To list shareholders
To call the shareholders to a meeting
The decision-making powers of shareholders
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt