<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cắt đoạn  
  • 截断 <切断。>
ngọn lửa ở nhiệt độ cao có thể cắt đoạn mảnh thép.
高温的火焰能截断钢板。
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt