<
Trang chủ » Tra từ
cất nhắc  
[cất nhắc]
  • to be hardly able to lift (one's limbs)
To be so tired that one can hardly lift one's limbs
  • to promote
To promote talents
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt