<
Trang chủ » Tra từ
cải tổ  
[cải tổ]
  • to reform; to reorganize; to reshuffle
To reshuffle a government
To reorganize a political party
Cabinet reshuffle
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt