<
Trang chủ » Tra từ
  
[cư]
động từ
  • to dwell; to live
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt