<
Trang chủ » Tra từ
cân bằng  
[cân bằng]
  • balance; equilibrium
  • to balance; to equilibrate
The accounts don't balance
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt