<
Trang chủ » Tra từ
cáy  
[cáy]
danh từ
  • Fiddler crab; small crab
timid as a rabbit, be a chicken, be shy, be a coward
in large number
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt