<
Trang chủ » Tra từ
buy  
[bai]
động từ bất quy tắc bought
 • mua
 • (nghĩa bóng) trả bằng giá; đạt được, được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)
 • mua chuộc, đút lót, hối lộ (ai)
   • mua lại (cái gì mình đã bán đi)
   • mua trữ
mua trữ than cho mùa đông
   • mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)
   • (từ lóng) mua chức tước; xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức...)
   • mua cổ phần (của công ty...)
   • đấm mồm, đút lót
   • trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản
   • mua chuộc, đút lót
   • mua sạch, mua nhẵn, mua toàn bộ
   • (từ lóng) tớ xin chịu, tớ không biết (để trả lời một câu đố, hay một câu hỏi)
danh từ
 • (thông tục)
 • sự mua
 • vật mua
món hời
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt