<
Trang chủ » Tra từ
bulletin  
['bulitin]
danh từ
  • thư in thông tin của một hiệp hội, một nhóm hoặc một đoàn thể
  • bản trình bày tin tức một cách ngắn gọn; bản tin
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt