<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bubale  
danh từ giống đực
  • (động vật học) linh dương sừng móc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt