<
Trang chủ » Tra từ
buôn bán  
[buôn bán]
  • to do business; to be a trader/businessman
  • to deal/trade in something
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt