<
Trang chủ » Tra từ
broadsheet  
['brɔ:d∫i:t]
Cách viết khác : broadside ['brɔ:dsaid]
danh từ
  • giấy khổ rộng chỉ in một mặt
  • biểu ngữ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt