<
Trang chủ » Tra từ
broadcasting  
['brɔ:dkɑ:stiη]
danh từ
  • việc phát chương trình bằng cách truyền thanh hoặc truyền hình
làm việc ở bộ phận phát thanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt