<
Trang chủ » Tra từ
briefcase  
['bri:fkeis]
Cách viết khác : brief-bag ['bri:fbæg]
danh từ
  • cặp dẹt bằng da hoặc chất dẻo để đựng giấy tờ, tài liệu...
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt