<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
brick  
[brik]
danh từ
 • gạch
nung gạch
 • bánh, thỏi, cục (xà phòng, chè...)
 • (từ lóng) người chính trực, người trung hậu
 • (từ lóng) người rộng lượng, người hào hiệp
   • (từ lóng) hớ, phạm sai lầm
   • (từ lóng) say rượu
   • (thông tục) với tất cả sức mạnh có thể đè bẹp được
   • không đủ phương tiện mà vẫn cứ làm, đóng thuyền mà không xẻ ván
   • khắc khoải lo âu
   • húc đầu vào tường, biết là vô ích mà cứ cố gắng
tính từ
 • bằng gạch
bức tường gạch
ngoại động từ
 • ( + up ) xây gạch bít đi
xây gạch bít cửa sổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt