<
Trang chủ » Tra từ
bread  
[bred]
danh từ
 • bánh mì
ổ bánh mì
 • (nghĩa bóng) miếng ăn, kế sinh nhai
miếng ăn hàng ngày
   • bánh mì phết bơ
   • miếng ăn; kế sinh nhai
   • sự ăn uống kham khổ
   • miếng ăn; kế sinh nhai
   • cuộc sống thanh đạm
   • sự phong lưu, sự sung túc
   • có còn hơn không
   • kiếm ăn, kiếm sống
   • phiền não, sầu khổ, đau buồn
   • nhàn rỗi, vô công rỗi nghề
   • suốt đời sống dư dật sung túc
   • sống đạm bạc
   • lấy mất kế sinh nhai của ai, cướp cơm chim của ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt