<
Trang chủ » Tra từ
branch  
[brɑ:nt∫]
danh từ
 • cành cây
 • nhánh (sông); ngả (đường)...
một nhánh sông
 • chi (của một dòng họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
   • tận gốc, triệt để
nội động từ
 • ( (thường) + out , forth ) đâm cành, đâm nhánh
 • phân cành, chia ngã
ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
   • tách ra, phân nhánh
   • bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt