<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
brûler  
ngoại động từ
 • đốt, đốt cháy, thiêu, đốt sém
đốt củi
đốt giấy tờ
cồn để đốt
đốt nến, thắp nến
thiêu sống
thiêu xác
nắng đốt sém cây
(nghĩa bóng) đốt giai đoạn
 • làm bỏng, làm cay
axit này làm bỏng da
khói làm cay mắt anh ta
 • (văn học) nung đốt
một tham vọng nung đốt lòng anh ta
   • bắn vỡ sọ ai
   • bỏ ai ra đi một cách đột ngột
   • thất hẹn với ai
   • rảo bước, đi nhanh
   • bỏ qua không dừng lại ở một chặng đường
   • (nghĩa cũ) bắn chết ai
   • tự triệt đường thoái lui, chỉ tiến không lùi
   • nó không thể giữ tiền trong người được
nội động từ
 • cháy
củi cháy nhanh
món rán bị cháy
 • nóng rực
sốt nóng rực
 • tha thiết, nóng lòng, muốn ngay
yêu tha thiết
nóng lòng muốn ra đi ngay
 • (thân mật) gần đoán ra, gần tìm ra (trong trò đố...)
   • (từ cũ, nghĩa cũ) say mê ai
   • gia đình lục đục
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt