<
Trang chủ » Tra từ
bow  
[bou]
[bau]
danh từ
 • cái cung
giương cung
 • vĩ ( vi-ô-lông)
 • cầu vồng
 • cái nơ con bướm
 • cốt yên ngựa ( (cũng) saddle )
 • (điện học) cần lấy điện (xe điện...)
 • (kiến trúc) vòm
   • (nghĩa bóng) nói ngoa; cường điệu, nói phóng đại
   • có phương sách dự phòng
ngoại động từ
 • (âm nhạc) kéo vĩ ( viôlông)
danh từ
 • sự chào, sự cúi chào, sự cúi đầu
cúi đầu chào
chào đáp lại
chào cảm ơn sự hoan nghênh nồng nhiệt
động từ
 • cúi (đầu, mình); khòm, khom (lưng); quỳ (gối)
 • cúi đầu, cúi chào, cúi mình, khòm lưng quỳ gối
còng lưng vì tuổi già
 • nhượng bộ, đầu hàng, chịu khuất phục, luồn cúi
chịu khuất phục trước điều không thể tránh khỏi
không bao giờ đầu hàng kẻ thù
   • cúi đầu, cúi mình, cong xuống
còng lưng đi vì lo nghĩ
   • uốn cong, bẻ cong; bẻ gãy
   • gật đầu bảo ra; chào mời ai
   • chào để đi ra
danh từ
 • mũi tàu
 • người chèo mũi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt