<
Trang chủ » Tra từ
bout  
[baut]
danh từ
  • lần, lượt, đợi
một đợt chiến đấu
  • cơn (bệnh); chầu (rượu)
cơn ho rũ rượi
một chầu say bí tỉ
  • cuộc vật lộn, cuộc chiến đấu; cuộc đọ sức
cuộc chiến đấu với kẻ địch
cuộc so găng
      • nhân dịp này
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt