<
Trang chủ » Tra từ
bottom  
['bɔtəm]
danh từ
 • phần dưới cùng; đáy
ở cuối phố
cuối trang
đáy cốc
chìm xuống đáy (biển)
tự đáy lòng
 • (hàng hải) bụng tàu
 • mặt (ghế)
 • mông đít
đá đít người nào
ngã phệt đít xuống
 • cơ sở; ngọn nguồn
tìm hiểu ngọn nguồn của một điều bí ẩn
 • bản chất
bản chất là người tốt
 • sức chịu đựng, sức dai
con ngựa dai sức
   • bẻ gãy một lý lẽ
   • tự lập không nhờ vả ai
   • là nguyên nhân sâu xa của điều gì
   • điều gì đã sụp đổ hoàn toàn
   • xin mời cạn chén!
   • từ trên xuống dưới, toàn thể
   • rất mịn màng
   • chạm tới đáy
   • ở vào hoàn cảnh sa sút tồi tệ, xuống tới bùn đen
tính từ
 • cuối, cuối cùng, thấp nhất
giá thấp nhất
 • căn bản
   • dốc túi đánh cược
ngoại động từ
 • làm đáy (thùng, xoong...)
 • đóng mặt (ghế)
 • mò xuống tận đáy; ( (nghĩa bóng)) xem xét kỹ lưỡng (một vấn đề)
nội động từ
 • suy thoái, hạ xuống tới mức thấp nhất (nói về giá cả...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt