<
Trang chủ » Tra từ
bottle  
['bɔtl]
danh từ
 • chai, lọ
 • bầu sữa (cho trẻ em bú) ( (cũng) feeding )
nuôi bằng sữa ngoài, không cho bú mẹ
 • rượu; thói uống rượu
thích uống rượu
vừa uống rượu, vừa thảo luận việc gì
nhiễm cái thói uống rượu; bắt đầu thích uống rượu
   • nghiện rượu
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chất độc, nọc độc
   • biết ai từ thuở còn thơ
ngoại động từ
 • đóng chai
quả đóng chai
 • (từ lóng) bắt được quả tang
   • rót vào chai; đổ vào chai
   • giữ, kiềm chế, nén
anh ấy không thể nào nén giận được nữa
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giam chân
danh từ
 • bó rơm, bó rạ, bó cỏ khô
ngoại động từ
 • bó (rơm, rạ...) thành bó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt