<
Trang chủ » Tra từ
bomb  
[bɔm]
danh từ
 • quả bom
   • ném một quả bom vào
   • (nghĩa bóng) gây sự xôn xao, gây sự chấn động lớn
ngoại động từ
 • ném bom, oanh tạc
   • ném bom để lùa (ai) ra
   • chất bom (vào máy bay)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt