<
Trang chủ » Tra từ
bom  
[bom]
  • bomb
Antipersonnel bomb
To release/drop a bomb
Parcel bomb
Car bomb; Booby-trapped car
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt