<
Trang chủ » Tra từ
bolt  
[boult]
danh từ
 • cái then, cái chốt cửa
 • bó (mây, song); súc (giấy, vải...)
 • chớp; tiếng sét
 • (kỹ thuật) bu-lông
 • sự chạy trốn
 • sự nhảy bổ tới
   • việc xảy ra bất thình lình; tiếng sét ngang tai
   • (quân sự) vị trí chốt
   • (thông tục) chạy trốn
   • (nghĩa bóng) cố gắng hết sức
ngoại động từ
 • đóng cửa bằng then, cài chốt
 • bắt bù loong, ghép bù loong
 • ngốn, nuốt chửng, ăn vội
 • chạy trốn
 • chạy lao đi; lồng lên (ngựa)
   • mất bò mới lo làm chuồng
   • đóng chốt cửa nhốt ai
   • đóng chốt cửa không cho ai vào
phó từ
   • thẳng đứng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt