<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bois  
danh từ giống đực
 • gỗ
gỗ xây dựng
cưa gỗ
gỗ quý
tấm biển bằng gỗ
ngựa gỗ
 • củi
lò đun củi
than củi
 • đồ gỗ
 • tranh gỗ khắc
 • rừng
rừng thông
đi qua rừng
đi dạo trong rừng
 • ( số nhiều) (âm nhạc) kèn sáo
 • ( số nhiều) gạc (hươu, nai)
 • ( số nhiều) (thể dục thể thao) cột khung thành
   • củi
   • giàn máy chém
   • (lâm nghiệp) rừng cấm
   • ở thuê nhà nhưng có bàn ghế tủ giường riêng của mình
   • đi guốc gỗ
   • có đủ tư cách để làm (chức vụ gì)
   • tính dễ dãi, thế nào cũng được
   • bị bọn lưu manh lừa gạt
   • dùng mọi thủ đoạn
   • đói thì đầu gối phải bò
   • bỏ đi
   • không phải trơ như gỗ
   • rồi họ sẽ biết tay tôi
   • hiện ra
   • úm ba la tai qua nạn khỏi
   • đến chơi nhà không gặp mặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt