<
Trang chủ » Tra từ
boat  
[bout]
danh từ
 • tàu thuyền
đáp tàu đi...
 • đĩa hình thuyền (để đựng nước thịt...)
   • cùng hội cùng thuyền, cùng chung cảnh ngộ
   • (nghĩa bóng) cùng hành động, hành động chung
   • (nghĩa bóng) hành động riêng lẻ; tự làm lấy; theo con đường riêng của mình
   • không thể làm lại từ đầu, không thể trở về tình trạng ban đầu nữa
   • xoay chuyển tình thế, đảo ngược tình thế
   • lỡ chuyến tàu, để mất cơ hội quý báu
nội động từ
 • đi chơi bằng thuyền
 • đi tàu, đi thuyền
ngoại động từ
 • chở bằng tàu, chở bằng thuyền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt