<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bloodshed  
['blʌd∫ed]
danh từ
  • sự giết chóc hoặc gây thương tích cho kẻ khác; cuộc đổ máu
cả hai phía đều kêu gọi ngừng bắn để tránh đổ máu thêm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt