<
Trang chủ » Tra từ
blockhouse  
['blɔkhaus]
danh từ
  • (quân sự) lô cốt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt