<
Trang chủ » Tra từ
blanket  
['blæηkit]
danh từ
 • mền, chăn
 • lớp phủ
một lớp tuyết phủ
   • là con hoang; đẻ hoang
   • làm nhụt nhuệ khí của ai, làm ai nản chí, làm ai cụt hứng
   • người làm cho tập thể cụt hứng (vì bản thân ủ rũ buồn rầu)
tính từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có tính chất chung, có tính chất phổ biến, bao trùm
ngoại động từ
 • trùm chăn, đắp chăn
 • ỉm đi, bịt đi (một chuyện xấu, một vấn đề)
 • làm cho không nghe thấy, làm nghẹt (tiếng động); phá, làm lấp tiếng đi (một buổi phát thanh trên đài)
 • phủ lên, che phủ
 • (hàng hải) hứng gió của thuyền khác
 • phạt tung chăn (trừng phạt bằng cách cho vào chăn rồi tung lên tung xuống)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt