<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
blanch  
[blɑ:nt∫]
động từ
  • làm trắng, làm bạc đi
  • làm tái nhợt; tái nhợt đi
sợ tái mặt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt