<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
birth-control  
['bə:θkən'troul]
danh từ
  • phương pháp hạn chế sinh đẻ; sự sinh đẻ có kế hoạch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt