<
Trang chủ » Tra từ
binoculars  
[bi'nɔkjuləz]
danh từ số nhiều
  • ống nhòm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt