<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bientôt  
phó từ
 • lát nữa, sắp
việc sắp xong
 • nhanh chóng
việc làm nhanh chóng
phản nghĩa Longtemps , tardivement . Lentement
   • tạm biệt, mong nay mai sẽ gặp lại
   • nói thì dễ thôi nhưng làm thì khó
   • (thân mật) ngay sau đây
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt